Olemme sivuilla käsitelleet aikaisemmin Malmin lentokentän mahdollista rakentamista ja sen vaikutusta puroon. Artikkelissa käsiteltiin rakentamisen aikaisien hulevesien käsittelyä ja niiden vaikutuksia Longinojan vedenlaatuun. Lue artikkeli tästä.

Uusimmassa Helsingin kaupunki kaupunkisuunnitteluviraston Teknistaloudellinen toimiston tilaamassa: Malmin lentokenttäalueen vesihuolto, hulevedet ja yleistasaus -suunnitelmaselostuksessa kerrotaan, mitä mahdollisen rakentamisen aikana tullaan tekemään Longinojan uomille, miten niitä tultaisiin siirtämään tai kaivamaan esille nykyisistä paikoistaan.

Uomien siirrot ovat vaihtoehdoista parhaat hulevesien hallintaa ajatellen.

Selvityksessä on kerrottu suunnitelmista Helsinki-Malmin lentokenttäalueelle kaavaillun uuden maankäytön yleistasauksesta, vesihuollosta ja hulevesien hallinnasta. Esitellyt suunnitelmat ovat tarkkuustasoltaan alustavia yleissuunnitelmia, joiden tarkoituksena on päivittää ja tarkentaa aiemmin laadittuja suunnitelmia sekä ohjata jatkosuunnittelua. Selvitystyö perustuu Malmin kaavarunkoon ja niitä laadittuun maankäytön havainne kuvaan.

Selvityksessä käytetty suunnittelualueen sijainti ja rajaus

 

Malmin lentokenttäalue sijaitsee Malmin kaupunginosassa koillisessa Helsingissä. Suunnittelualue rajautuu lännessä Longinojaan, lounaassa Tullivuorentiehen ja kaakossa Tattariharjuntiehen. Suunnittelualueen itäreuna kulkee Tattarisuon teollisuusalueen länsipuolella Autotallintiellä, mutta koillisnurkka yltää Suurmetsäntien ja Tattariharjuntien kiertoliittymään saakka. Suunnittelualueen pohjoinen reuna kulkee noin 150 metriä Suurmetsäntiestä pohjoiseen. Suunnittelualueeseen sisältyvät mm. Helsinki-Malmin lentoaseman alue kokonaisuudessaan sekä suuri osa Fallkullan alueesta. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 337 ha. Työssä tarkasteltava alue on kuitenkin laajempi, sillä tarkastelussa otetaan huomioon suunnittelualueen yläpuolisten valuma-alueiden merkitys suunnittelualueella sekä vaikutukset suunnittelualueen alapuoliseen ympäristöön, lähinnä Longinojan varteen.

Miten Longinojan tilanne muuttuisi Malmin lentokentän rakentamisen myötä?

Kuten ennen -ja jälkeen kuvassa huomataan tulisi puro esille maisemaelementtinä rakennettavalle alueelle. Oikein toteutettuna purossa elävät taimenet voisivat kotiutua alueelle ja syksyisin olisi mahdollista nähdä kutevia taimenia keskellä asutusta.

Suunniteltu maankäyttö tulee merkittävästi lisäämään selvitysalueella muodostuvien hulevesien määrää sekä laadullista kuormitusta. Ilman toimenpiteitä haittavaikutukset kohdistuvat Longinojaan, johon kaikki alueen hulevedet purkavat. Hulevesien määrällinen ja laadullinen hallinta monivaiheisella järjestelmällä on suunnittelualueella tästä johtuen ehdottoman tarpeen.

Suunniteltu maankäyttöratkaisu antaa kuitenkin mahdollisuuksia parantaa Longinojan yläjuoksun sekä keskeisen sivuhaaran Lentokentänojan tilaa. Longinojan latvan siirto uudelle reitille, jolle on maankäyttösuunnitelmassa varattu riittävän leveä viheralue, antaa mahdollisuuden toteuttaa luonnonmukainen ja samalla hulevesien hallinnan kannalta hyvin toimiva uomayhteys. Lentokentänojan nykytila ei ole erityisen hyvä ja tässäkin kohdassa uudelle reitille voidaan toteuttaa nykyistä uomaa parempi ratkaisu niin hydraulisen toiminnan kuin ympäristöarvojenkin kannalta.

Lentokentänoja ja Suurmetsänoja uuteen uomaan

malmin-lentokonetta-longinoja-uusiuoma

Lentokentänoja on nykyisellään todella matala ja umpeenkasvanut, eikä hirveän houkutteleva kaloille eikä ihmissilmälle. Suunnitelmissa puro saisi uuden uoman nykyisen uoman vierestä löytyvän omakotitaloalueen ja uuden asuinalueen välistä.

Kartassa näkyy kuinka puro mutkittelisi ja siinä olisi pientä allastusta ennen vesien päätymistä Longinojaan. Toivottavasti Lentokentänojan uoman siirron yhteydessä kunnostettaisiin myös Tullivuorentien yläpuolista aluetta joka on myös liettynyt ja matala Lentokentänojan tavoin.

Maankäyttösuunnitelmassa Lentokentänojaa on esitetty siirrettävän pohjoiseen noin 100-200 metrin päähän nykyisestä linjauksesta. Uusi sijainti on toinen merkittävä lähtökohta tähän suunnitteluvaiheeseen. Alueen eteläosassa maankäyttösuunnitelmassa on esitetty tilavaraus Lentokentänojan siirtämiselle.

Lentokentänoja, joka toimii nykyisellään lentokentän sekä Tattarisuon eteläosan purkureittinä, jäisi nykyisellä sijainnillaan lännestä tulevan, myös raitiotien reittinä toimivan, katuyhteyden alle.

Suunniteltu maankäyttöratkaisu antaa kuitenkin mahdollisuuksia parantaa Longinojan yläjuoksun sekä keskeisen sivuhaaran Lentokentänojan tilaa. Longinojan latvan siirto uudelle reitille, jolle on maankäyttösuunnitelmassa varattu riittävän leveä viheralue, antaa mahdollisuuden toteuttaa luonnonmukainen ja samalla hulevesien hallinnan kannalta hyvin toimiva uomayhteys. Lentokentänojan nykytila ei ole erityisen hyvä ja tässäkin kohdassa uudelle reitille voidaan toteuttaa nykyistä uomaa parempi ratkaisu niin hydraulisen toiminnan kuin ympäristöarvojenkin kannalta.

Tullivuorentien alapuolinen alueen kunnostamiseen olemme jo ottaneet osaa suunnitteluvaiheessa, ja puroa tullaan kiveämään tavoitteena kasvattaa virtausta umpeen kasvamisen estämiseksi. Lue artikkeli tästä.

Suunnittelualueen pohjoisosassa Longinojan latva siirretään uudelle reitille viheralueelle, joka on osoitettu Suurmetsän ja Malminkaaren osa-alueiden väliin. Virtaussuunta muuttuu nykyisen Autotallintienojan ja Suurmetsänojan yhtymiskohdassa, mistä vedet ohjataan ensin lounaaseen ja sitten länteen kohti Longinojan nykyistä uomaa.

Nykyistä Suurmetsänojaa kehitetään Suurmetsäntien pohjoispuolelta alkaen ja Suurmetsäntietä idästä laskevat hulevedet (purkavat nykyisellään Tattarisuonojaan) johdetaan tien pohjoispuolella Suurmetsänojaan. Longinojan latvan yhteyteen toteutetaan vastaavanlainen hulevesien hallinnan keskitetty ratkaisu kuin Keskuspuisto-Lentokentänoja –alueelle.

Allasmaiseksi toteutettava alue sijoittuu Suurmetsän ja Malminkaaren osa-alueiden väliselle viheralueelle ja Suurmetsäntieltä laskeva avouoma sekä allasalueelta länteen laskeva avouoma toteutetaan pääosin tulvatasantein varustettuna leveänä rakenteena.

Alla olevasta taulukosta näkee, että Longinoja ja sen uomien siirto ja hulevesien viivätysalueet eivät ole halpaa lystiä. Vajaat 5,5 miljoonaa euroa asuinalueen läpi virtaavan puron eteen on upea osoitus kaupungilta Longinojalle. Oheisesta taulukosta näet selvityksessä olevan yleissuunnitelmavaihtoehdon VE1 kustannusarvion.

Avouomat ja viivytysalueet määrä yks €/yks
Longinojan uusi linjaus 500 m 1000 500000
Parannettava Suurmetsänoja 700 m 750 525000
Longinojan viivytysalue 19000 m3 70 1330000
Keskuspuiston iso avouoma 350 m 1000 350000
Keskuspuiston viivytysalue 25000 m3 70 1750000
Lentokentänojan uusi linjaus 660 m 1000 660000
Muut merkittävät avouomat 1220 m 250 305000
Vanhan Longinojan viivytysallas 1400 m3 50 70000
Yhteensä 5 490 000

Jos Malmin lentokenttä joskus rakennetaan, ovat avouomat parempia vaihtoehtoja purolle ja kaloille kuin nykyinen putkitettu versio. Tulevaisuudessa näemme, miltä alue näyttää vai pysyykö se nykyisellään.

Selvityksessä esitellyt suunnitelmat ovat Longinojan nykyiseen tilanteeseen parannuksia, ei heikennyksiä. Nykyisellään Longinojan uomista kulkee putkessa noin. 3580  metriä. Näistä osuuksista 95% sijaitsee lentokentän alla tai vieressä.

Juha Salonen, Puroaktiivi