Longinojan tulevaisuus

Paljon on vielä matkaa siihen, että kaikki olisi hyvin – purossa olisi kalaa kutemassa vallattomasti, rakentaminen ei tekisi hallaa puroluonnolle, mahdolliset luontoon kohdistuvat katastrofit olisi suljettu pois ja luontoa rakastava kansa nauttisi täysin siemauksin Longinojan luonnosta. Täydellisyyttä kohti kuitenkin pyrimme, askel kerrallaan. Jotta näin kävisi, olemme aktiviisia kaikkiin mahdollisiin elimiin ja pyrimme vaikuttamaan paremman kaupunkipuron puolesta. Tällä hetkellä vaikutamme näissä asioissa!

Fallkullan kiilan rakentaminen

Longinojan puroaktiiveista Juha Salonen on ollut Fallkullan kiilan suunnittelussa mukana lähes alkuhetkistä lähtien. Olemme esittäneet toiveemme Longinojan osalta ja tulevan uomasiirron vaatimuksista.

Fallkullan kiilan rakentaminen on herättänyt paljon kysymyksiä. Miten käy Longinojan?

Nykyinen Longinojan uoma on kesäisin umpeen kasvanut, hidasvirtainen ”murskekanava”. Tulevaisuudessa oja on muuttunut näiltä kohdin solisevaksi luonnonkiviseksi puroksi jossa on taimenten on hyvä uiskennella.

Kiilan alueella puro tulee alittamaan muutamassa kohtaa autotien ja näiden kohdalla alitukset tehdään kaloille sopivaksi.

Tavoitteemme on saada elämään taimenet kaikkialle purossa, tämä alue tulee varmasti olemaan taimenten mieleen kunnostamisen jälkeen. Kun Fallkullan kiila on joskus valmistunut tullaan talkoita järjestämään myös näillä latva-alueilla.

Alueen suunnitelmiin tutustuessa käy ilmi, että hulevesiä pyritään viivästyttämään asuinalueilla ennen hulevesiviemäreiden kautta laskua Longinojaan. Tätä edesauttaa esimerkiksi alueen taloihin suunnitellut viherkatot ja alueen avo-ojiin johdetuille hulevesille rakennetaan uomat ja viivytysaltaita katu- ja puistoalueille.

Longinojan varteen tulevaan Joutsenpuistoon rakennetaan hulevesikosteikko, jonka kautta osa uuden asuinalueen hulevesistä lasketaan lopulta Longinojaan, kosteikon kautta kulkee myös Tapanilan juna-aseman ja sitä ympäröivien alueiden hulevedet.

Fallkullan kiilan -kaavaratkaisu

Longinojaa siirretään uuteen linjaukseen noin 330 metrin matkalta, jotta asuinrakentamiselle saadaan muodostetuksi tarkoituksenmukaisia korttelialueita.

Purolle on varattu riittävä tilavaraus ja mitoituksessa on huomioitu puron tulviminen. Puro toteutetaan maavaraisena ja luiskareunaisena. Puron vesileveydeksi tulee enimmillään 5 7 m jolloin puron reunoille mahtuu varjostavaa puustoa. Kaavaratkaisussa Longinoja säilytetään tärkeänä ekologisena yhteytenä, jossa kalojen elinolot turvataan.

Puron siirron jatkosuunnittelussa tulee kiinnittää huomiota siihen, ettei siirtotoimenpiteessä syntyvillä maaperän hienoaineksilla ja
vedenlaadun samentumalla vaaranneta alajuoksun kutusorakoita ja taimenia tai muita vesistön luonnonarvoja.

Osa kaava-alueen hulevesistä viivytetään tonteilla, viherkatoilla, pintavaluntaratkaisuissa ja viivytysaltaissa ennen laskemista Longinojaan.

Tutustu Fallkullan kiilan asemakaavan muutos selostukseen.

Hitaasti virtaava murskekanava vai soliseva puro?

Malmin Longinojan laakson ideasuunnitelma

Olemme vaikuttamassa Malmin ja sitä kautta Longinojaa vaikuttavien alueiden rakentamisen suunnitelmiin.

Helsingin kaupunki jatkaa Malmin alueen kehittämistä. Malmin Longinojan laakson kaupunginosapuiston analyysi ja ideasuunnitelma on valmistunut. Suunnittelun kohteena oli Latokartanontien ja Tullivuorentien välinen laaja puistoalue Malmin jäähallin pohjoispuolella. Nykyisin alueella on ulkoilureittejä, pallokenttiä ja kaupungin viljelyksessä olevia peltoja. Kaupunginosapuistojen kehittämisen tavoitteena on luoda puistoista selkeitä, tyylikkäitä ja aikaa kestäviä ratkaisuja.

Tutustu materiaaliin täältä ›

Tullivuorentien eteläpuolen alueen kehittäminen ja puron huomioon ottaminen

Olimme syksyllä 2016 kertomassa Helsingin kaupungin projektiryhmälle joka vastaa Tullivuorentien alueen kehittämisestä omia visioita miten aluetta voisi kehittää puron kohdalla.

  • Säästetään puro ja sen rannat mahdollisimman luonnontilaisina
  • Lisätään puroon eri kokoista kiviainesta ja toteutetaan lisääntymis -ja poikasalueita jos sellaisten toteutus on mahdollista

Tutustu alueen suunnitelmiin tästä ›

longinoja_tullivuorentien_etelapuolen-havainnekuva

Kuva: http://kartta.hel.fi/kaavaselostus/ak12170_selostus.pdf