Missä virtaa Vihtijoki?

Vihtijoki virtaa Uudellamaalla ja laskee Hiidenvesi-järveen. Kyseessä on pienehkö joki, jossa on useita lähdevaikutteisia sivupuroja ja paljon koskialueita. Se kuuluu Karjaanjoen vesistöön.

Mitkä tahot toimivat joen tilan parantamisen eteen?

Etupäässä Virtavesien hoitoyhdistys ry ja Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry sekä muutama innostunut maanomistaja. Toimintaa on saatu tukemaan myös ELY-keskus ja EU. Virtavesien hoitoyhdistys on keskittynyt etusijassa virtavesikunnostuksiin ja kalakantoihin ja Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö enemmän veden laatukysymyksiin, mutta viime aikoina on tehty paljon yhteisiä hankkeita molemmilla aloilla.

Mitä kaikkea on tehty vesistön tilan eteen?

Talkoot Vihtijoen yhden kalatien rakentamiseksi 2008

Talkoot Vihtijoen yhden kalatien rakentamiseksi 2008

-Varsinaisia kalateitä on rakennettu kaksi ja kolmas on tulossa. Lisäksi muita vaellusesteitä on poistettu useita kappaleita. Vihtijoki lienee Suomen ainoa jokivesistö, jossa vesivoima on ajettu alas kalakantojen kohentamiseksi.

-Järjestelmällinen pääuoman ja sivupurojen kunnostaminen on alkanut 2000-luvulla ja jatkuu edelleen. Vuonna 2016 järjestettiin 4 talkoot.

-Lisäksi on rakennettu kosteikkoja kiintoaineksen vähentämiseksi.

-Merivaelluksen mahdollistamiseksi Lohjanjärvestä mereen laskevan Mustionjoen vesivoimaloihin suunnitellaan kalateitä (lohen ja merivaelluksisen taimenen palauttaminen) ja Karjaanjoen vesistön elvytyskohteena on myös jokihelmisimpukka eli raakku.

Mitä on opittu vuosien aikana?

-Kutusoran keskikokoa on nostettu vuosien varrella, jotta se ei huuhtoutuisi pois tulvissa ja ei tukkeutuisi helposti kiintoaineksen vuoksi.

-Jos kunnostuskohteessa on muita kalalajeja kuin taimenta (ja vaikka kyseessä olisi pieni puro), kannattaa tehdä kivestä suojapaikkoja pienpoikasalueiksi. Esim. petokalat made ja hauki nousevat tulvissa pitkälle sivupuroihin.

-Vihtijoessa toimi aiemmin kolmekin kalankasvattamoa ja taimenta istutettiin säännöllisesti. Istutusten tulokset olivat lyhytaikaisia tai vähäisiä eikä niillä saatu elvytystä aikaiseksi.

-Sähkökoekalastukset ovat osoittaneet, että taimenia on kivetyillä ja soraistetuilla virta-alueilla jopa viisinkertainen määrä verrattuna perattuihin jokiosuuksiin.

Onko tullut pettymyksiä?

-Vaikka Vihtijoki saadaan jo lähitulevaisuudessa lähes kokonaan vapaaksi vaellusesteistä ja uomia on kunnostettu mittavasti, ei kosteikkoja ole saatu perustettua riittävästi.

-Näköpiirissä ei todennäköisesti ole, että myös ankeriaalle saataisiin toimivat vaellusyhteydet sen kutualueelle ja takaisin.

-Monien muiden etelä-suomalaispaikkojen tavoin harjuksen pysyvä kotiuttaminen ei näytä onnistuvan. Säynäväkannasta ei ole saatu havaintoja viime vuosina.

Terveisesi Vihtijoesta ja sen tilasta kiinnostuneille?

Vihtijoessa oli useita vesivoimaloita, kosket perattu ja joen tilasta ei paljoa välitetty. Tilanne on kääntynyt oleellisesti toiseen suuntaan määrätietoisen työskentelyn ansiosta. Se voittikin 2016 Ekoenergian järjestämän valtakunnallisen yleisöäänestyksen lupaavista jokielvytyskohteista.

Tervetuloa tutustumaan Vihtijokeen, esim. johonkin talkookunnostukseen, ja näkemään, että isokin muutos on mahdollinen:)